Dữ liệu giá
Thấp Nhất Cao Nhất
24 giờ qua 25785 25835
1 tháng qua 20100 26214
1 năm qua 20100 26708